توجه : فقط کالاهای هم گروه می توانند مقایسه شوند. (حداکثر 5 کالا)
قیمت price ناموجود
گارانتی و پشتیبانی cl_support یکبار گارانتی تعویض رایگان حلقه ها
اقلام همراه cl_attach ندارد
نوع بسته بندی حامل ها cl_package_type آلبوم DVD
تعداد جلد cl_book_count 2
تعداد حلقه cl_dick_count 28
قطع بست cl_package_size 14 × 21/5 × 5
کیفیت بسته بندی cl_package_quality خوب
نوع داده cl_data_type ویدئویی
فرمت فیلم ها cl_film_format VOB
درجه کیفی فیلم cl_film_quality full HD
کیفیت صدا cl_sound خوب
قابل پخش در cl_play_on DVD player
زبان cl_lang فارسی
سال تولید cl_year 96
مدرس cl_teacher مهندس سید مجتبی سادات
مدرس مختصر cl_teacher_summary مهندس سید مجتبی سادات
نوع cl_type اختصاصی
دسته بندی cl_daste آموزش جامع | فصل به فصل
تعداد ساعات آموزشی cl_hours_count 36ساعت
متدها و شیوه های آموزشی cl_methods تدریس مستقیم
مباحث تدریس شده cl_teach مبحث برداد 2 حلقه - مبحث حرکت شناسی 9 حلقه - مبحث دینامیک 9 حلقه - مبحث نوسان 5 حلقه
تست های حل شده cl_test تست های 5 سال اخیر کنکور + تحلیل ویژه سوالات کنکور 94
توضیح اجمالی cl_desc_min
توضیح اضافی cl_desc_max
حلقه ها cl_disc

جلد ۱
حلقه ۱- بردار ۱: کمیت های فیزیکی و تبدیل واحد ها + دقت اندازه گیری + کمیت های نرده ای و برداری + بردارهای یکسان و هم جهت + جمع برداری + تفاضل بردار ها + حالت های خاص + نکات ریز بردارها
حلقه ۲ - بردار ۲: ضرب عدد در بردار + تجزیه بردار ها + تست و مثال
حلقه ۳- دینامیک ۱: مفاهیم اولیه + نیرو و قوانین نیوتون + برآیند نیروها + روش حل مسئله های دینامیک + تمرین
حلقه ۴- دینامیک ۲: تغییر شار و قانون لنز + توضیح اولیه نیروی وزن + نیروی سطح تکیه گاه + اصطکاک + سطح شیب دار
حلقه ۵- دینامیک ۳: اجسام متصل به هم + آسانسور + نیروی اصطکاک ایستایی + نیروی اصطکاک لغزشی + سطح شیبدار
حلقه ۶- دینامیک ۴: ادامه نکات سطح شیب دار + نیروی کشش نخ + ماشین آتود + مسائل ترکیبی قرقره ها + اجسام روی هم + تست
حلقه ۷- دینامیک ۵: نیروی فنر + فنر های سری یا متوالی متصل به هم + تکانه + حرکت دایره ای + سرعت زاویه ای متوسط و لحظه ای + حرکت دایره ای یکنواخت + معادله مکان - زمان + دوره + بسامد + سرعت خطی و زاویه ای + شتاب جانب مرکز + دینامیک حرکت دایره ای + مثال + حرکت اتومبیل در پیچ جاده افقی و عرضی 
حلقه ۸- دینامیک ۶: حرکت ماهواره + چرخش زمین حول محور خود + حرکت درون استوانه + حرکت آونگ مخروطی + حرکت دایره ای در صفحه قائم (غیر یکنواخت) + تست کلی دینامیک
حلقه ۹- حل تست ۱: حل تست های مبحث دینامیک
حلقه ۱۰- حل تست ۲: حل تست های مبحث دینامیک
حلقه ۱۱- حل تست ۳: حل تست های مبحث دینامیک
حلقه ۱۲- تحلیل کنکور :تحلیل تست های کنکور سال ۹۳ داخل و خارج
حلقه ۱۳- تحلیل کنکور: تحلیل تست های کنکور سال ۹۳ داخل و خارج

جلد ۲
حلقه ۱۴- سینماتیک ۱: بردار مکان + بردار جابه جایی + تفاوت مسافت با جا به جایی + معادله مکان - زمان + معادله مسیر حرکت + سرعت متوسط + تست و مثال 
حلقه ۱۵- سینماتیک ۲: سرعت متوسط متحرک در بازه های زمانی متفاوت + سرعت لحظه ای + تعیین لحظه ای تغییر جهت حرکت متحرک + محاسبه مسافت پیموده شده از روی معادله مکان - زمان + شتاب متوسط + شتاب لحظه ای 
حلقه ۱۶- سینماتیک ۳: نمودار مکان - زمان + تعیین جهت حرکت در نمودار مکان - زمان + محاسبه جا به جایی و مسافت از نمودار مکان - زمان + معادله و نمودار سرعت - زمان + تعیین علامت شتاب از روی نمودار مکان - زمان و سرعت - زمان + نکات مربوط به نمودارها و بردار ها 
حلقه ۱۷- سینماتیک ۴: بررسی نوع حرکت (تند شونده - کند شونده) روی خط راست + تعیین نوع حرکت از روی معادله های + تعیین تند شونده و کند شونده بودن حرکت از روی نمودار مکان-زمان و سرعت-زمان و شتاب-زمان + حرکت یکنواخت روی خط راست + حرکت با شتاب ثابت روی خط راست + حل تست 
حلقه ۱۸- سینماتیک ۵: بررسی معادله و نمودار مکان-زمان کلی + تست + جا به جایی در ثانیه nام + تست نمودارها 
حلقه ۱۹- سینماتیک ۶: تکنیک های برتر برای به دست آوردن کند یا تند شونده بودن حرکت + بررسی دو متحرک + حل تست و طبقه بندی مسائل + حرکت در راستای قائم (سقوط آزاد) + قوانین و مفاهیم اولیه 
حلقه ۲۰- سینماتیک ۷: مثال های اولیه + زمان و ارتفاع اوج + مسائل دوبار گذشتن گلوله از یک نقطه + تست و مسئله 
حلقه ۲۱- سینماتیک ۸: ادامه تست های سقوط آزاد + حرکت پرتابی (مخصوص رشته ریاضی) + تست 
حلقه ۲۲- سینماتیک ۹: ادامه حرکت پرتابی ( مخصوص رشته ریاضی) 
حلقه ۲۳- نوسان ۱: تعاریف اولیه + بعد نوسانگر + دامنه + دایره مرجع + بعد و فاز + تغییر فاز و زمان + معادله مکان - زمان + نمودار مکان - زمان + سرعت - زمان + شتاب - زمان + حل مثال و تست متعدد 
حلقه ۲۴- نوسان ۲:روش های تحلیل نمودار های بعد ، سرعت و شتاب - زمان + دو نوسانگر هم فاز + حل تست و مسئله + حداقل و حداکثر مسافت + مسافت طی شده در T ثانیه + نیروی مرکز گرا 
حلقه ۲۵- نوسان ۳: تست جمع بندی + انرژی نوسانگر + نمودارهای انرژی + انرژی- مکان ، زمان + حل تست 
نوسان ۴+ تست های انرژی نوسانگر + دستگاه وزنه و فنر + به هم بستن فنر ها + آونگ ساده + اختلاف تعدا نوسان دو نوسانگر + تشدید + حل تست
حلقه ۲۶- نوسان ۵: تحلیل تست های کنکور سال های اخیر